Skog

Ny teknik ska ge oss framtidens energi

Det mesta av den energi vi idag förbrukar kommer från fossila bränslen. Varje gång vi värmer våra fastigheter eller brukar el i våra hem och företag bidrar vi på så sätt till de globala koldioxidutsläppen och den accelererande växthusproblematiken. Energieffektivisering och alternativa energikällor måste vara och förbli högprioriterade frågor.

Energi kan delas in i förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi kommer från jordens lager och är antingen fossila bränslen eller kärnkraft. Förnyelsebara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser.

Icke förnyelsebar energi

MiljöTill de icke förnybar energikällorna räknas i första hand de fossila bränslena som olja, kol och naturgas. Vid förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Förbränning av kol släpper ut mest koldioxid, naturgas minst.

Förnyelsebar energi

Förnyelsebara energikällor kan delas upp i flödesresurser och fondresurser. Till flödesresurserna räknas vind, sol och vatten.

Fondresurser är bioenergi utvunnen från våra åkrar och skogar. Källor som ges energi från solen och som nyttjade i rätt takt kan betraktas som outtömliga.

Till den senare kategorin hör också biogas som uppstår när hushållssopor och annat biologiskt nedbrytbart avfall bryts ner i en syrefri miljö. Biogas kan utvinnas i t ex reningsverk, på soptippar och andra platser där biologiskt nedbrytbart material samlas.

En tredjedel av den energi som används i Sverige kommer idag från förnybara energikällor. Tillförseln av bioenergi har mer än fördubblats sedan 1970, men andelen behöver öka ytterligare för att minska vår negativa inverkan på klimatet.