kompost med gas

Deponigas från våra soptippar är en värdefull resurs

Moderna soptippar har mycket lite gemensamt med äldre tiders avstjälpningsplatser, där avfallet lades på hög utan begränsande miljöbestämmelser. Numera finns EU-gemensamma lagkrav som föreskriver avancerade system för att förhindra att skadliga ämnen sprider sig till omgivningen.

Framåtsträvande soptippar har även installerat gasutvinningsanläggningar där deponigas, främst metan, tas om hand. Metan bildas i en syrefri miljö där anaeroba bakterier tar över nedbrytningen. I atmosfären bidrar läckage av gas till växthuseffekten men insamlad och rätt nyttjad kan den bidra till värdefull produktion av el och värme.

Utvinning av deponigas blir allt vanligare vid svenska deponier. I andra delar av världen är tekniken mindre utbredd och läckage bidrar till väsentliga miljöproblem.