Kompost

Biogas ger förnyelsebar energi

Biogas är ett gasformigt bränsle som uppkommer när organiskt material i en anaerob process bryts ned utan tillgång till syre. Processen ger en förnyelsebar energikälla som till stor del består av metan, koldioxid och kväve.

Biogas utvecklas exempelvis när matavfall från hushåll eller gödsel från lantbruket bryts ned av mikroorganismer eller när slam i vattenreningsverk genomgår en rötningsprocess. Biogas kan också utvinnas ur deponier där organiskt material tidigare lämnats.

Vanliga användningsområden för biogas är som fordonsbränsle eller till el och värmeproduktion. Biogas kan blandas med naturgas och utnyttjas i samma distributionssystem vilket är en fördel logistikmässigt. Biogas kan också användas i mindre lokala anläggningar men är fortfarande vanligare på deponier där användningen ökar de miljömässiga och ekonomiska fördelarna.