Om miljön

Miljön ligger i våra egna händer

Under hela sin livscykel påverkar varor och tjänster vår gemensamma miljö. Miljön påverkas vid konsumtion men också i processen där råvaran utvinns, där själva varan produceras, transporteras och används och slutligen vid hanteringen då varan blir till avfall.

Hur vi väljer att hantera dessa flöden påverkar i högsta grad luften omkring oss men också vattnet, marken och, inte minst, vårt framtida klimat.

Onormala utsläpp av gaser kommer på sikt att leda till störningar av jordens värmebalans. Om halterna av växthusgaser – koldioxid, metan och freoner – ökar hålls värmen kvar nära jordytan under en längre tid och klimatet på jorden kommer långsamt att förändras. Jordens medeltemperatur kommer successivt att öka vilket på många sätt kommer att påverka naturen och livsförutsättningarna över hela världen.

PlantaEnergiproblematiken är tveklöst en av de faktorer som påverkar vår miljö allra mest. Forskare världen över brottas med frågor kring vart vi ska hämta vår framtida energi och hur vi med ny teknik och effektivare metoder ska få den att räcka längre. Motorer behöver bli smartare och snålare samtidigt som fossila bränslen behöver bytas ut mot förnyelsebara som vindkraft, solenergi och biobränslen.

Miljö- och energifrågorna är avgörande utmaningar såväl i nutid som för kommande generationer.